Projekt utemiljö

Med stöd från Europeiska Jordbyggsfonden, Riksantikvarieämbetet och Fortum har föreningen startat upp ett projekt för att utveckla utomhusmiljöerna vid museet.

Den totala investeringen är på 1,2 Mkr. Vi kommer där att uppföra en lekplats med pedagogiska vattenleker och nya trivselytor, vilket bland annat omfattar:

  • Modell av en älv med en älvfåra, flottningsränna och ett vattenkraftverk
  • Trädgårds järnväg som går mellan Ragunda järnvägsstation och älvmodellen
  • En bäck med forsar och dammar för barnlek.
  • Ny linbana, balansbana  och en slumpvalsfontän.
  • Reparation av befintlig vattenlek
  • Förbättring av grönytor

Projektet påbörjades under våren 2020 med grävarbeten och anläggande av dammar och älvar och har pågått under hela sommaren och hösten trots störningar från pandemin.

Invigning av de nya utomhusmiljöerna är planerat att ske under sommaren 2022.